Què és el deute ecològic?

Definició i tipus de deute ecològic

El deute ecològic és el deute contret pels països industrialitzats amb la resta a causa de l’espoli històric i present dels recursos naturals, els impactes ambientals exportats i la lliure utilització de l’espai ambiental global per a dipositar-hi residus. Els elements que el formen són:

 

El Deute de Carboni

Part del Deute Ecològic que el Nord deu al Sud degut a l’excés d’emissions de gasos que augmenten l’efecte hivernacle, tot provocant el canvi climàtic, com ara el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), o l’òxid nitrós (N2O). En particular és deguda al sobre ús que els països industrialitzats fan de la capacitat natural de l’atmosfera d’absorbir aquests gasos.

 

La Biopirateria

La biopirateria són tots aquells processos d’extracció que s’han portat a terme, i que encara avui es porten a terme, per part de les empreses del Nord, dels coneixements i les espècies originàries de les zones habitades per pobladors del Sud, sense l’aprovació i negociació amb les comunitats involucrades, propietàries legítimes d’aquesta informació, i que condueixen al monopoli sobre la propietat intel·lectual. 

 

Els passius ambientals

El passiu ambiental és el conjunt dels danys ambientals produïts per una empresa, a la seva activitat normal o en cas d’accident. Tot sovint empreses transnacionals actuen sobre països menys industrialitzats (però rics en recursos naturals) i no es fan càrrec dels danys ambientals produïts. Adquereixen per tant un Deute Ecològic, que no és reconegut, envers les comunitats que habiten les àrees afectades.

 

L’exportació de residus

Els residus perillosos, si es deixen al lliure arbitri de les forces de mercat, segueixen, inevitablement, el camí que els proporcioni menor resistència, el que va dels països més industrialitzats als països més empobrits. Això és degut al fet que aquests darrers països són els que disposen de menys informació sobre les conseqüències nocives que tenen alguns d’aquests residus. Els productors dels residus tòxics transportats són, al mateix temps, els que tenen capacitat per establir les normes d’aquest transport. Ell són, per tant, els que han d’assumir la responsabilitat dels efectes ambientals i de salut que aquests residus produeixen. Fins al moment però, s’han aprofitat de manera contínua del seu poder i no han assumit cap responsabilitat. D’aquesta manera es pot dir que, amb el pas del temps, han anat adquirint un deute ecològic envers el països menys industrialitzats.

 

Enllaços i documents recomanats:

 

Subobservatori del Deute Ecològic 

 

ENRED: Xarxa Europea pel reconeixement del deute ecològic

 

Llibre: "La deuda ecológica española"

 

Video sobre el Canvi Climàtic (11 minuts, castellà)

 

 

 

 El Deute de Carboni
ODG, 2002. Versió pdf (3 pàgs.)
PDF - 129.7 kB

Biopirateria
ODG, 2002. Versió pdf (4 pàgs.)
PDF - 123.9 kB

El Passiu Ambiental
ODG, 2002. Versió pdf (5 pàgs.)
PDF - 103.9 kB

El Transport de residus
ODG, 2002. Versió pdf (3 pàgs.)
PDF - 124.7 kB

El Reclam del Deute ecològic
Centre Humboldt, 2002. Versió pdf (14 pàgs, castellà)
PDF - 382.1 kB