En profunditat

Producció i Consum d’agrocombustibles a la Unió Europea i a l’Estat Espanyol

El transport té un paper important en les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea. Amb l’objectiu de disminuir les emissions en aquest sector, la Unió Europea ha determinat polítiques actives de promoció de l’ús d’agrocarburants en el transport.

En aquest apartat trobaràs informació sobre la producció i consum d’agrocarburants a la Unió Europea i a l’Estat espanyol, així com sobre la disponibilitat de terres cultivables per a aquestes finalitats.